Keuze uit meer dan 100 geuren
Snelle levering uit eigen voorraad
Gratis tart vanaf €50
Gratis verzending vanaf €40
Bezoek mogelijk na afspraak

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
 
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en diensten van Ilovecandles.be of zijn rechtspersoon Jenna Nelissen. Ilovecandles.be behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 
Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.
Alle prijzen op onze website zijn incl. btw en excl. verzendkosten.
Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.
Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het ordernummer van de factuur te vermelden.
Alle facturen zijn contant betaalbaar,  tenzij anders werd bedongen, bvb. door online betaling of via overschrijving.
Bij niet‑betaling van de factuur of order binnen de gestelde termijn van 14 dagen wordt de order ongedaan gemaakt en als nietig beschouwd.
In geval van annulering van de bestelling door één van beide partijen is de annulerende partij kosteloos ten opzichte van beide partijen.
Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.
In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.
 
Betaalde goederen worden binnen de 24u op werkdagen verzonden, er kunnen mogelijks vertragingen optreden op sluitings- of vakantiedagen.
Indien de koper de goederen niet afhaalt voor de hem meegedeelde datum, behoudt de verkoper zich het recht voor om na het verstrijken van een termijn van veertien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De eventuele bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.
De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht.
De verkoper behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.
Bij  niet‑betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen en prestaties stop te zetten.
Bij niet‑betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
De goederen worden verzonden op risico van de koper, tenzij ingeval van opzet of grove schuld in hoofde van de vervoerder. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.
 
Artikelen omruilen:
Reeds gekochte, ongebruikte, ongeopende artikelen omruilen kan binnen de 14 dagen na aankoop.
Er is enkel ruil mogelijk waarbij de aankoopwaarde van het eerste artikel afgetrokken wordt van de aankoopsom van het nieuwe goed. Er wordt in geen enkel geval cash geld teruggegeven.
Iedere klant heeft recht op een bedenktijd van 8 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van afgeprijsde goederen.
Artikelen worden echter enkel teruggenomen op voorwaarde dat ze ongeopend, ongebruikt en in de originele verpakking worden teruggezonden. Het terugzenden en het opsturen van het vervangend artikel is geheel op kosten van de klant.
In de winkel kan je artikelen ruilen met je factuur als bewijs van aankoop of een afdruk van de mail van je bestelling bij aankopen gedaan in onze webwinkel.
 
Voor het opsturen van het nieuwe goed gelden dezelfde procedures als bij gewone bestelling.
Teruggestuurde artikelen kunnen enkel omgeruild worden, er wordt in geen enkel geval geld teruggestort.
 
Prijsbepaling:
Alle vermeldde prijzen zijn inclusief btw en exclusief eventuele verzendkosten.
Goederen worden pas verzonden als het volledige saldo (incl. correcte verzending) voldaan is.
 
Afgeprijsde artikelen:
Afgeprijsde artikelen die in de webshop of ter plaatse in Herentals aangekocht zijn kunnen in geen enkel geval geruild of teruggenomen worden. Bij beschadiging wordt eenzelfde artikel, indien voorradig, kosteloos opgestuurd.
 
Acties en kortingen:
Afgeprijsde artikelen besteld in de webshop of die telefonisch of via andere media gereserveerd worden blijven slechts maximaal 7 dagen opzij liggen. Daarna wordt deze order of reservatie automatisch geannuleerd.
Speciaal voor de klant bestelde artikelen die nog niet opgehaald werden en daarna in afprijzing komen te staan worden aan de originele, niet afgeprijsde prijs afgerekend.
 
Betaalde voorschotten:
Wanneer de klant een voorschot betaalt op speciaal voor hem bestelde artikelen en deze bestelling wenst te annuleren, heeft de klant geen recht op terugbetaling of enige vergoeding (ruil) voor het gestortte bedrag. Voorschotten gelden enkel op het artikel waarvoor het bedoeld is en wordt in geen enkel geval terugbetaald bij annulatie van de bestelling.